בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו - כי רק במאמץ"
מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה
"...הגדולה של הפרחת השממה וישובה
דוד בן-גוריון
(מתוך נאום "משמעות הנגב" (ה-17 בינואר 1955

Copyright ©. All rights reserved. Design by BFT